Daň z nemovitostí 2012

Daň z nemovitostí 2012

Dnem 1.1.2012 nabývá účinnosti novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, kterou se podle ustanovení § 6 odst. 2 zpevněné plochy pozemků užívané k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní stávají předmětem daně z pozemků se speciální sazbou daně. Doposud panovala v "plošných staveb" značná nejistota, a to mimo jiné z důvodu, že i příslušné judikáty týkající se „zpevněných ploch“ byly často nejasné a protichůdné.

Zpevněné plochy budou mít od ledna 2012 zvláštní postavení v zákoně, nebudou podléhat dani ze staveb, ale budou zdaněny jako zpevněná plocha pozemku a to sazbou 0, 1, 2 nebo 5 Kč za m2 podle způsobu využítí. V případě podnikatelských subjektů dojde k výraznému snížení daňové zátěže, neboť oproti sazbám ze staveb jsou sazby zpevněných ploch poloviční. Vzhledem k tomu, že jsou zpevněné plochy vyloučeny z daně ze staveb, nebude na tyto nemovitosti možné aplikovat zvýšení sazby daně koeficientem 1,5, který může stanovit obec ve své působnosti pouze pro stavby. Poplatníci daně z nemovitostí, kterých se uvedená problematika týká, by měli k 31. lednu 2012 podat daňová přiznání k dani z nemovitostí, v nichž zohlední nově zavedenou definici zpevněné plochy v zákoně o dani z nemovitostí.

Zpevněnou plochou pozemku se rozumí pozemek nebo jeho část v m2 evidovaný v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, jehož povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce.

A právě v určení toho, zda se na pozemku nachází stavba a pokud ano, pak jakého druhu, spočítá hlavní úskalí na straně poplatníka. Rozdíly v dani totiž mohou být i v řádu stovek procent!

Příklad: parkoviště
  • veřejné např. u obchodního domu - stavba. která nepodléhá dani z nemovitostí ze staveb
  • plocha s volně navezeným šterkem - podléhá dani z pozemků
  • plocha vyasfaltovaná - např. pro zaměstnance - podléhá dani z pozemků ze zpevněných ploch
  • plocha z volně ležících panelů - podléhá dani z pozemků

Nabízíme Vám pomoc s přípravou daňových přiznání, jejich podáním, případně určením, o jakou stavbu se jedná.

více o zdanění zpevněných ploch

© 2010-2012 KONTAX
Prohlášení o přístupnosti| Mapa webu

Webové stránky vytvořil Tomáš Kotlant

Nahoru ↑